Klachtenreglement
Klachtenreglement Epheon Reïntegratie B.V.

Geheel in stijl met onze opvattingen met betrekking tot re-integratie, employability en detachering achten wij het van groot belang dat er een klachtenreglement bestaat. Slechts door open te staan voor opmerkingen aangaande onze dienstverlening is een steeds verdergaande verbetering en professionalisering van onze dienstverlening en organisatie mogelijk.  

Artikel 1. Definities, in het kader van deze regeling wordt verstaan onder:
Lid 1.1.
Epheon: rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de klager.
Lid 1.2.
Directie: de directeur van Epheon.
Lid 1.3.
Klager: een natuurlijk of rechtspersoon.
Lid 1.4. 
Klacht: een schriftelijk geuite klacht over een gedraging van Epheon.

Artikel 2. Klachtbehandeling
Lid 2.1.
Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen omtrent de wijze waarop Epheon, haar medewerkers of een door Epheon ingehuurde onderaannemer of diens personeel zich jegens klager heeft gedragen.
Lid 2.2.

De bevoegdheid tot afhandeling van een klacht ligt bij de directie, deze kan afhankelijk van de ernst van de klacht de afhandeling delegeren maar blijft eindverantwoordelijk voor de afhandeling.

Artikel 3. In behandeling nemen van klachten
Lid 3.1.
Alleen schriftelijk ingediende klachten worden door de directie in behandeling genomen waarbij de klager tenminste de volgende gegevens heeft verstrekt aan de directie: naam en adres van de klager, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is en, indien van toepassing, op welke werknemer van Epheon de klacht betrekking heeft.
Lid 3.2.
In het geval een klacht mondeling wordt geuit zal door Epheon actief worden gestuurd op het alsnog schriftelijk indienen van de klacht waardoor een deugdelijke procedurele afhandeling kan plaatsvinden. De directie zal hiertoe een formulier vaststellen dat ter beschikking kan worden gesteld van een klager waarmee het indienen van een schriftelijke klacht vereenvoudigd wordt.

Artikel 4. Geen verplichting tot afhandeling klacht
Lid 4.1.
De directie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden en/of die reeds eerder is ingediend en met inachtneming van het klachtenreglement is afgehandeld.
Lid 4.2.
De directie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen onder artikel 3., lid 3.1., met dien verstande dat de klager een redelijke termijn heeft gehad de klacht aan te vullen.
Lid 4.3. 
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

Artikel 5. Ontvangstbevestiging, toezending aan beklaagde
Lid 5.1.
De directie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk, binnen 2 weken, voorzien van een kopie van de schriftelijk ingediende klacht of een verwoording van de mondeling ingediende klacht.
Lid 5.2.
De directie zendt een afschrift van de klacht aan het orgaan of de medewerker, onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt.

Artikel 6. Horen klager en beklaagde
Lid 6.1.
De directie stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. De klager wordt daarbij gehoord door een persoon die niet bij de gedragingen, waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
Lid 6.2.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Lid 6.3.
Van het horen wordt een verslag gemaakt dat aan betrokkenen zal worden verzonden.

Artikel 7. Termijn van behandeling
De directie handelt de klacht af binnen 4 weken na indiening van de klacht.

Artikel 8. Bevindingen
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

onze werk'consulenten Altijd bij u in de buurt... Lees meer

Ja, neem contact met mij op.
Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen direct contact met u op
snel naar:
select

advies over:
select