Privacyreglement
Privacyreglement Epheon Reïntegratie B.V.

In verband met de bescherming van de privacy is het wenselijk regels vast te stellen voor de inrichting, het beheer en het gebruik van de gegevens van geregistreerden en opdrachtgevers. Dit privacyreglement is vastgesteld met inachtneming van de bepalingen aangaande de bescherming van de privacy opgenomen in de Wet bescherming persoonsregistraties en de bepalingen opgenomen in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997. Het privacyreglement is eveneens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en is aldaar bekend onder meldingsnummer m1306127.

Artikel 1. Definities
Lid 1.1.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder opdrachtnemer: Epheon.
Lid 1.2.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder beheerder: de directie van Epheon.
Lid 1.3.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder registratie: de opname van gegevens in Epheon Informatie Systeem, verder te noemen Ephis, en/of fysieke dossiers.
Lid 1.4.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder Werk’Nemer of Werk’Zoekende, verder te noemen geregistreerde(n): een natuurlijk persoon.
Lid 1.5.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder opdrachtgever: UWV, gemeenten of rechtspersonen.
Lid 1.6.
In het kader van dit privacyreglement wordt verstaan onder geregistreerde(n): een Werk’Zoekende, Werk’Nemer of opdrachtgever.

Artikel 2. Doel registratie
De registratie heeft tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van de bevordering van de dienstverlening aan geregistreerden en opdrachtgevers.

Artikel 3. Te registreren gegevens
Lid 3.1.
Van geregistreerden worden de volgende gegevenssoorten opgenomen in de registratie: identiteit en bereikbaarheid, sociaal-fiscaal nummer, geslacht, nationaliteit, datum in- en uitschrijving, reden in- en uitschrijving, te aanvaarden functie inclusief bijbehorende arbeidsvoorwaarden, gevolgde opleidingen (inclusief cursussen en trainingen) en arbeidsverleden, toegepaste maatregelen of instrumenten, reeds toegepaste dienstverlening ten behoeve van reïntegratie door derden, adviezen door derden uitgebracht naar aanleiding van door hen aan geregistreerde in opdracht van opdrachtnemer ingezette dienstverlening, door opdrachtgever verstrekte en voor reïntegratie relevante informatie omtrent geregistreerde waaronder belasting- en belastbaarheidspatronen en reïntegratieadviezen, overige gegevens voorzover van belang voor de bemiddeling, scholing of toepassing van maatregelen of instrumenten.
Lid 3.2.
Van opdrachtgevers worden de volgende gegevenssoorten opgenomen in de registratie: identiteit, bereikbaarheid en contactpersoon, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, correspondentie met en aangaande de opdrachtgever, financiële gegevens aangaande de gesloten overeenkomsten, vacatures en vacaturebehandeling, relevante gegevens noodzakelijk ter toepassing van subsidiemaatregelen, overige gegevens voor zover van belang voor de vacaturebehandeling of toepassing van maatregelen of instrumenten.

Artikel 4. Verkrijgen van de gegevens
De in artikel 3 genoemde gegevens worden mondeling en schriftelijk verkregen van geregistreerden, opdrachtgevers en derden die in opdracht van opdrachtnemer diensten aan geregistreerden van opdrachtnemer leveren.

Artikel 5. Gegevensverstrekking binnen de organisatie
Gegevens uit de registratie kunnen binnen de organisatie van de opdrachtnemer uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de organisatie, voor zover door de beheerder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit. Ook dient de wijze van gebruik van de gegevens in overeenstemming te zijn met het doel van de registratie zoals gesteld in artikel 2 en met inachtneming van het gestelde in artikel 7.

Artikel 6. Gegevensverstrekking aan derden
Lid 6.1.
De gegevens uit de registratie kunnen aan derden worden verstrekt voor zover dit in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdracht dan wel de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst noodzakelijk is.
Lid 6.2.
Indien de geregistreerde schriftelijk toestemming heeft gegeven, mogen eveneens gegevens worden verstrekt aan derden anders dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 7. Toegang tot de registratie
Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben, slechts binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de opdrachtnemer die door de beheerder aangewezen zijn om de gegevens in te voeren, de personen die in opdracht van de beheerder werkzaamheden verrichten aan de registratie alsmede medewerkers die door de beheerder zijn aangewezen. Eenieder die toegang heeft dan wel verkrijgt tot de registratie zal de onder ogen komende informatie als geheim beschouwen en valt derhalve onder de geheimhoudingsplicht.

Artikel 8. Meldingsplicht
Lid 8.1.
Bij de eerste inschrijving, of uiterlijk binnen een maand daarna, wordt de geregistreerde op de hoogte gebracht van opname van de gegevens in de registratie.
Lid 8.2.
Tegelijkertijd wordt aan de geregistreerde gemeld dat deze registratie aan regels is gebonden en dat desgewenst inzage in deze regels kan worden verkregen bij de beheerder.

Artikel 9. Inzagerecht
Lid 9.1.
De geregistreerde heeft recht op kosteloze kennisneming van de over hem in de registratie opgenomen gegevens.
Lid 9.2.
De geregistreerde kan zich voor een verzoek tot kennisneming wenden tot de beheerder.
Lid 9.3.
Binnen een maand na indiening van het verzoek wordt de verzochte kennisneming aan de verzoeker verleend, nadat deze zich deugdelijk heeft gelegitimeerd.
Lid 9.4.
Een verzoek tot inzage kan worden geweigerd op grond van redenen genoemd in de wet Bescherming Persoonsregistraties.

Artikel 10. Correctierecht
Lid 10.1.
De geregistreerde heeft het recht schriftelijk bij de beheer­der te verzoeken om verbetering, verwijdering of aanvulling van de in de registratie opgenomen gegevens.
Lid 10.2.
Binnen 2 maanden na ontvangst van het in het eerste lid bedoelde verzoek deelt de beheerder de geregistreerde mede of en in hoeverre verbeteringen, verwijderingen of aanvullingen hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden.
Lid 10.3.
De beheerder voert de beslissing tot verbetering, verwijdering of aanvulling zo spoedig mogelijk uit, in ieder geval binnen een maand na de datum waarop de beslissing is meegedeeld.
Lid 10.4.
De beheerder zorgt er voor dat voldoende waarborgen bestaan voor identificatie van degene die verzoekt om correctie als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 11. Beslissingsbevoegdheid
Beslissingen op grond van de artikelen 10 tot en met 12 worden genomen door de beheerder.

Artikel 12. Organisatie en beheer
Lid 12.1.
De beheerder treft de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens, zodat de registratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak of diefstal.
Lid 12.2.
De beheerder ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement in acht worden genomen door de onder hem ressorterende medewerkers.
Lid 12.3.
De beheerder ziet er op toe dat één jaar na beëindiging van dienstverlening door opdrachtnemer aan een Werk’Zoekende of Werk’Nemer de fysieke gegevens van de Werk’Zoekende of Werk’Nemer worden vernietigd. De digitale registratie wordt, omwille van de integriteit van het cliëntvolgsysteem van Epheon, genaamd Praetis, in stand gehouden.
onze werk'consulenten Altijd bij u in de buurt... Lees meer

Ja, neem contact met mij op.
Geef uw telefoonnummer en/of e-mailadres in en wij nemen direct contact met u op
snel naar:
select

advies over:
select